Đăng ký

Giải bài 1 trang 90 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Cho điểm M và hai đường thẳng a, b không song song với nhau (h.59).

a) Vẽ đường thẳng MH vuông góc với a (H ∈ a), MK vuông góc với b (K ∈ b). Nêu cách vẽ.

b) Qua M vẽ đường thẳng xx' song song với a và đường thẳng yy' song song với b. Nêu cách vẽ.

c) Nêu tên các cặp góc bằng nhau, bù nhau.

Hướng dẫn giải

a) Cách vẽ :

- Vẽ đường thẳng đi qua M và vuông góc với a, cắt a tại H.

- Vẽ đường thẳng đi qua M và vuông góc với b, cắt b tại K

b) Cách vẽ :

- Vẽ đường thẳng đi qua M và song song với a.

- Vẽ đường thẳng đi qua M và song song với b.

c) Các cặp góc bằng nhau :

\(\widehat{x'MH}=\widehat{y'MK}=\widehat{yMK}=\widehat{xMH}\),

\(\widehat{xMy}=\widehat{x'My'},\widehat{yMx'}=\widehat{xMy'},\widehat{yMH}=\widehat{xMK}\)

Các cặp góc bù nhau :

\(\widehat{xMy}\) và \(\widehat{yMx'}\) , \(\widehat{yMx'}\) và \(\widehat{x'My'}\) , 

\(\widehat{xMH}\) và \(\widehat{x'MH}\) , \(\widehat{x'My'}\) và \(\widehat{y'Mx}\) , \(\widehat{y'MK}\) và \(\widehat{yMK}\) , \(\widehat{yMx}\) và \(\widehat{y'Mx}\)