Đăng ký

Giải bài 25 trang 14 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Cho bảng sau (theo Niên giám năm 1999):

Nước Diện tích (nghìn \(km^2\)) Nước Diện tích (nghìn \(km^2\))

Bru-nây

Cam-pu-chia

In-đô-nê-xi-a

Lào

Ma-lai-xi-a

6

181

1919

237

330

Mi-an-ma

Phi-líp-pin

Thái Lan

Việt Nam

Xin-ga-po

677

300

513

331

1

Viết tập hợp A bốn nước có diện tích lớn nhất, viết tập hợp B ba nước có diện tích nhỏ nhất.

Hướng dẫn giải

Giải:

A = {In-đô-nê-xi-a; Mi-an-ma; Thái Lan; Việt Nam}.

B = {Xin-ga-po; Bru-nây; Cam-pu-chia}

shoppe