Đăng ký

Giải bài 18 trang 13 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Cho A = {0}. Có thể nói rằng A là tập hợp rỗng hay không ?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Tập hợp không có phần tử nào gọi là tập hợp rỗng.

Giải:

Tập hợp A có một phần tử là phần tử 0, còn tập hợp rỗng là tập hợp không có phần tử nào. Vì vậy, không thể nói \(A=\phi\).

shoppe