Đăng ký

Giải bài 20 trang 13 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

 Cho tập hợp A = {15; 24}. Điền kí hiệu ∈, ⊂ hoặc  =  vào ô trống cho đúng.
a) 15... A;                  b) {15}... A;             c) {15; 24}... A.

Hướng dẫn giải

\(A \in M\): diễn tả A là phần tử của M.

\(A \subset M\): diễn tả A là tập hợp con của M.

A = M: diễn tả hai tập hợp bằng nhau.

Giải:

a) 15 là một phần tử của tập hợp A nên \(15 \in A.\)

b) {15} là một tập hợp con của tập hợp A nên {15} \(\subset A.\)

c) {15; 24} chính là tập hợp A nên {15; 24} = A.

shoppe