Đăng ký

Giải bài 17 trang 13 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Viết các tập hợp sau  và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử ?
a) Tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 20.
b) Tập hợp B các số tự nhiên lớn hơn 5 nhưng nhỏ hơn 6.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Tập hợp các số tự nhiên từ a đến b có: b - a + 1 phần tử.

Giải:

a) A = {0; 1; 2; 3;...;19}, A có 20 phần tử.

b) \(B=\phi\), B không có phần tử nào.

 

shoppe