Đăng ký

Giải bài 21 trang 14 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tập hợp A = {8; 9; 10;...; 20} có 20 - 8 + 1 = 13 (phần tử)
Tổng quát: Tập hợp các số tự nhiên từ a đến b có b - a + 1 phần tử. Hãy tính số phần tử của tập hợp sau: B = {10; 11; 12;....; 99}

Hướng dẫn giải

Giải:

Số phần tử của tập hợp B là:

99 - 10 + 1 = 90 (phần tử).

shoppe