Đăng ký

Giải bài 24 trang 14 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Cho A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10,
B là tập hợp các số chẵn,
N* là tập hợp các số tự nhiên khác 0.
Dùng kí hiệu  ⊂ để thể hiện quan hệ của mỗi tập hợp trên với tập hợp N các số tự nhiên.

Hướng dẫn giải

     Hướng dẫn:

     Tập hợp A là tập hợp con của tập hợp B nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B.

     Giải:

     Các tập hợp A, B, \(N^*\) đều là tập hợp con của tập hợp n nên ta có: \(A \subset N, B \subset N, N^* \subset N.\)

shoppe