Đăng ký

Giải bài 23 trang 14 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tập hợp C = {8; 10; 12;...;30} có (30 - 8): 2 + 1 = 12(phần tử)
Tổng quát:
- Tập hợp các số chẵn từ số chẵn a đến số chẵn b có (b - a) : 2 +1 phần tử.
- Tập hợp các số lẻ từ số lẻ m đến số lẻ n có (n - m) : 2 +1 phần tử.
Hãy tính số phần tử của các tập hợp sau:
                    D = {21; 23; 25;... ; 99}
                    E = {32; 34; 36; ...; 96}

Hướng dẫn giải

Giải:

     D là tập hợp các số lẻ từ số 21 đến số lẻ 99 nên số phần tử của D là: (99 - 21) : 2 + 1 = 40 (phần tử).

     E là tập hợp các số chắn từ 32 đến 96 nên số phần tử của E là: (96 - 32) : 2 + 1 = 33 (phần tử).

shoppe