Đăng ký

Giải bài 19 trang 13 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10, tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 5, rồi dùng kí hiệu ⊂ để thể hiện quan hệ giữa hai tập hợp trên.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Tập hợp A là tập hợp con của tập hợp B khi và chỉ khi mọi phần tử của tập hợp  A đều thuộc tập hợp B.

Kí hiệu \(A \subset B.\)

Giải:

A = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}

B = {0; 1; 2; 3; 4}

Ta thấy mọi phần tử của tập hợp B đều thuộc A, do đó ta có \(B \subset A.\)

shoppe