Đăng ký

Giải bài 16 trang 13 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Mỗi tập hợp sau có bao nhiêu phần tử ?
a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà x - 8 = 12
b) Tập hợp B các số tự nhiên x mà x + 7 = 7.
c) Tập hợp C các số tự nhiên x mà x. 0 = 0.
d) Tập hợp D các số tự nhiên x mà x. 0 = 3.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Tìm x, từ đó suy ra số phần tử của tập hợp.

Giải:

a) Từ x - 8 = 12 suy ra x = 12 + 8 = 20.

Vậy ta có: A = {20}, A có một phần tử.

b) Từ x + 7 =  7 suy ra x = 7 - 7 = 0.

Vậy ta có: B = {0}, B có một phần tử.

c) Từ x.0 = 0 và \(x \in N\) suy ra x là bất kì số tự nhiên nào.

Vậy C = N, có vô số phần từ.

d) Không có số tự nhiên x nào mà x.0 = 3

Vậy: \(D=\phi\), D không có phần tử nào.

shoppe