Đăng ký

Giải bài 18 trang 76 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn 45\(^0\): \(sin60^0, cos75^0, sin52^0o30', cotg82^0, tg80^0\)

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn:

  Áp dụng định lí tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau:

 Định lí: Nếu \(\alpha, \beta\) là hai góc phụ nhau( \(\alpha+\beta =90^0\)) thì:

  \(sin \alpha = cos \beta\)

   \(cos \alpha = sin \beta\)

   \(tg \alpha = cotg \beta\)

   \(cotg \alpha =tg \beta\)

   Giải:

   \(sin 60^0 =cos(90^0-60^0)=cos 30^0\)

   \(cos75^0 =sin(90^0-75^0)=sin 15^0\)

   \(sin 52^030' = cos 37^030'\)

   \(cota 82^0 =tg 8^0; tg 80^0 =cotg 10^0\)

shoppe