Đăng ký

Giải bài 10 trang 76 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

 Vẽ một tam giác vuông có một góc nhọn \(34^0\) rồi viết các tỉ số lượng giác của góc \(34^0\).

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn: 

 Các tỉ số lượng giác của góc nhọn \(\alpha \) trong tam giác vuông:

   \(sin \alpha = \frac{cạnh \ đối}{cạnh \ huyền}\);

  \(cos \alpha = \frac{cạnh \ kề}{cạnh \ huyền}\);

  \(tan \alpha = \frac{cạnh \ đối}{cạnh \ kề}\)

 \(cotg \alpha = \frac{cạnh \ kề}{cạnh \ đối}\)

   Giải: 

  Vẽ tam giác ABC vuông góc tại A, \( \widehat{B}=34^0\)

 Theo định nghĩa ta có:

 \(sin 34^0= sinB = \frac{AC}{BC}; cos 34^0= cosB = \frac{AB}{BC}; \)

 \(tg 34^0 =tg B= \frac{AC}{AB}; cotg 34^0 =cotg B= \frac{AB}{AC}\);

   

shoppe