Đăng ký

Bài 6 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Đề bài

Viết công thức nhị thức Niu-tơn

Hướng dẫn giải

Công thức nhị thức Niu-tơn:

\({\left( {a + b} \right)^n} = \sum\limits_{k = 0}^n {C_n^k{a^{n - k}}{b^k}}\)
\(= C_n^0{a^n} + C_n^1{a^{n - 1}}b + C_n^2{a^{n - 2}}{b^2} + ... + C_n^{n - 1}a{b^{n - 1}} \) \(+ C_n^n{b^n}\)