Đăng ký

Bài 7 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Đề bài

Phát biểu định nghĩa xác suất (cổ điển) của biến cố.

Hướng dẫn giải

Giả sử \(A\) là một biến cố liên quan đến một phép thử chỉ có một số hữu hạn kết quả đồng khả năng xuất hiện, ta gọi tỉ số \({{n(A)} \over {n(\Omega )}}\) là xác suất của biến cố \(A\), kí hiệu là \(P(A)\).

Công thức tính: \(P(A) = {{n(A)} \over {n(\Omega )}}\)

shoppe