Đăng ký

Bài 17 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Đề bài

Viết tất cả các công thức tính đạo hàm đã học.

Hướng dẫn giải

Quy tắc tính đạo hàm:

\(\begin{array}{l}
+ )\,\,\left( {{x^n}} \right)' = n{x^{n - 1}}\,\,\left( {n \in N,n > 1,x \in R} \right)\\
+ )\,\,\left( {\sqrt x } \right)' = \frac{1}{{2\sqrt x }}\,\,\,\left( {x > 0} \right)
\end{array}\)

+) \((u + v – w) = u’ + v’ – w’\)

+) \((u.v.w)’ = u’.vw + u.v’w + u.v.w’\)

+) \( (u.v)’ = u.v’ + v.u’\)

+) \(({u \over v})' = {{u.v' - u'.v} \over {{v^2}}}(v = v(x) \ne 0)\)

+) \(({1 \over u})' =  - {{u'} \over {{u^2}}}(u = u(x) \ne 0)\)