Đăng ký

Bài 12 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Đề bài

Viết công thức tính tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn

Hướng dẫn giải

Công thức tính tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn: \(S = {{{u_1}} \over {1 - q}}(\,\,\,|q| < 1)\)

shoppe