Đăng ký

Bài 2 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Đề bài

Cho biết chu kì của mỗi hàm số \(y = sin x, y = cosx, y = tan x, y = cotx\)

Hướng dẫn giải

Dựa vào chu kì tuần hoàn của các hàm số lượng giác.

Lời giải chi tiết

_ Chu kì của hàm số \(y = \sin x\) là \(T  = 2 π\)

_ Chu kì của hàm số \(y = \cos x\) là \(T  = 2 π\)

_ Chu kì của hàm số \(y = \tan x\) là \(T  =  π\)

_ Chu kì của hàm số \(y = \cot x\) là \(T  =  π\)

shoppe