Đăng ký

Bài 14 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Đề bài

Nêu các giới hạn đặc biệt của dãy số và của hàm số.

Hướng dẫn giải

_ Các giới hạn đặc biệt của hàm số

\(\eqalign{
& \lim {1 \over n} = 0;\lim {1 \over {{n^k}}} = 0\,\,(k\in {\mathbb N}^*) \cr
& \lim{q^n} = 0\,\,(|q| < 1) \cr} \)

_ Nếu \(u_n= c\) ( \(c\) là hằng số) thì \(\lim u_n= \lim c = c\)

_ Các giới hạn đặc biệt của hàm số

   \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } {x^k} =  + \infty \) với \(k\in {\mathbb N}^*\)

   \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } {x^k} =  - \infty \) nếu \(k\) là số lẻ

   \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } {x^k} =  + \infty \) nếu \(k\) là số chẵn.