Đăng ký

Bài 4 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Đề bài

Viết công thức tính số hoán vị của tập gồm \(n\) phần tử (\(n > 1\)). Nêu ví dụ.

Hướng dẫn giải

_ Số hoán vị của n phần tử là \(P_n= n!\,\,\,\, (n > 1)\)

_ Ví dụ: Từ các số \(1, 2, 3, 4\) ta có thể lập được \(4!\) số gồm \(4\) chữ số khác nhau.