Đăng ký

Bài 6 trang 100 SGK Toán 9 tập 1

Đề bài

Trong các biển báo giao thông sau, biển nào có tâm đối xứng, biển nào có trục đối xứng?

a) Biển cấm đi ngược chiều (h.58);

b) Biển cấm ôtô (h.59).

Hướng dẫn giải

+) Hình này đối xứng với hình kia qua điểm \(O\) nếu mỗi điểm của hình này đối xứng với một điểm của hình kia qua \(O\). Khi đó \(O\) được gọi là tâm đối xứng.

+) Hai hình gọi là đối xứng với nhau qua một đường thẳng d nếu mỗi điểm của hình này đối xứng với một điểm thuộc hình kia, và ngược lại. Đường thẳng d được gọi là trục đối xứng.

Lời giải chi tiết

a) Hình 58 vừa có tâm đối xứng vừa có trục đối xứng: Trục đối xứng \(AB\)và \(CD\), tâm đối xứng \(O\)

b) Hình 59 có một trục đối xứng: trục \(AB\)

shoppe