Đăng ký

Giải bài 7 trang 101 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

    Hãy nối mỗi ô ở cột trái với một ô ở cột phải để được khẳng định đúng: 

(1) Tập hợp các điểm có khoẳng cách đến điểm A cố định bằng 2cm (4) là đường tròn tâm A bán kính 2cm
(2) Đường tròn tâm A bán kính 2cm gồm tất cả những điểm (5) có khoảng cách đến điểm A nhỏ hơn hoặc bằng 2cm
(3) Hình tròn tâm A bán kính 2cm gồm tất cả những điểm (6) có khoảng cách đến điểm A bằng 2cm
  (7) có khoảng cách đến điểm A lớn hơn 2cm
Hướng dẫn giải

   Nối (1) với (4); nối (2) với (6); nối (3) với (5).

shoppe