Đăng ký

Bài 5 trang 96 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Vẽ góc xOy. Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy. Làm thế nào để chỉ đo hai lần mà biết được số đo của cả ba góc xOy, yOz, xOz. Có mấy cách làm?

Hướng dẫn giải

Có hai cách làm:

1) Đo hai góc xOz và yOz. Tổng hai số đo này là số đo của hai góc xOy.

2) Đo góc xOy và một trong hai góc xOz, yOz. Tính hiệu hai số đo này được số đo của góc còn lại.

Gọi Oz' là tia đối của tia Oz. Ta có: góc yOz + góc yOz' = 180o ; góc xOz + góc xOz' = 180o

Do đó: đo hai góc yOz' và xOz' ta suy ra được số đo hai góc yOz và xOz. Tổng số đo của hai góc yOz và xOz là số đo của góc xOy.

shoppe