Đăng ký

Giải bài 5 trang 127 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Cho ba điểm thẳng hàng A, B, C sao cho B nằm giữa A và C. Làm thế nào để chỉ đo hai lần, mà biết được độ dài của cả ba đoạn thẳng AB, BC, CA? Hãy nêu các cách làm khác nhau.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Có 3 cách làm dựa vào nhận xét: Vì B nằm giữa A và C nên AB + BC = AC.

Giải:

Vì B nằm giữa A và C nên AB + BC = AC.

Cách 1: 

Đo độ dài của hai đoạn thẳng Ab, BC. Độ dài đoạn thẳng AC bằng tổng hai độ dài đo được.

Cách 2: 

Đo độ dài AB, AC. Độ dài BC bằng hiệu hai độ dài đo được.

Cách 3:

Đo độ dài BC, AC. Độ dài AB bằng hai độ dài đo được.

shoppe