Đăng ký

Giải bài 4 trang 127 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Vẽ bốn đường thẳng phân biệt. Đặt tên cho các giao điểm (nếu có).

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

- Bốn đường thẳng cắt nhau đôi một, có 6 giao điểm A, B, C, D, E, F.

- Trong 4 đường thẳng có hai đường thẳng song song, sẽ có 5 giao điểm A, B, C, D, E.

- Trong 4 đường thẳng có hai cặp đường thẳng song song, sẽ có 4 giao điểm A, B, C, D.

- Trong 4 đường thẳng có ba cặp đường thẳng song song, sẽ có 3 giao điểm A, B, C.

- Cả 4 đường thẳng song song: không có giao điểm nào.

Giải:

- Bốn đường thẳng cắt nhau đôi một, có 6 giao điểm A, B, C, D, E, F.

- Trong 4 đường thẳng có hai đường thẳng song song, sẽ có 5 giao điểm A, B, C, D, E.

- Trong 4 đường thẳng có hai cặp đường thẳng song song, sẽ có 4 giao điểm A, B, C, D.

- Trong 4 đường thẳng có ba cặp đường thẳng song song, sẽ có 3 giao điểm A, B, C.

- Cả 4 đường thẳng song song: không có giao điểm nào.