Đăng ký

Bài 35 trang 19 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm các tích bằng nhau mà không cần tính kết quả của mỗi tích:
15 . 2 . 6;         4 . 4 . 9;       5 . 3 . 12;        8 . 18;         15 . 3 . 4;       8 . 2 . 9.

Hướng dẫn giải

Hãy nhận xét những tích trong đó tích của hai thừa số trong tích này lại bằng một thừa số trong tích khác. Chẳng hạn, trong tích 15 . 2 . 6 có 15 = 5 . 3 trong tích 5 . 3 . 12 và ngược lại, trong tích 5 . 3 . 12 lại có thừa số 12 = 2 . 6 trong tích 15 . 2 . 6.

Lời giải chi tiết

15 . 2 . 6 = 5 . 3 . 12 = 15 . 3 .  4;

4 . 4 . 9 = 8 . 18 = 8 . 2 . 9.

shoppe