Viết các số đo dưới dạng số thập phân - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Viết các số đo dưới dạng số thập phân được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 44 SGK Toán 5

a 8m, 6dm = 8 frac {6}{10}m =8,6m ;              b 2dm ,2cm =2 frac {2}{10}= 2,2dm; c 3m, 7cm =3 frac {7}{100}=3,07m;              d 23m , 13cm = 23 frac {13}{100}=23,13m.

Bài 2 trang 44 SGK Toán 5

a 3m, 4dm = 3 frac {4}{10}m = 3,4m ;     2m, 5cm = 2 frac {5}{100}m =2,05m ;     21m, 36cm = 21 frac {36}{100}m =21,36m ; b 8dm, 7cm = 8 frac {7}{10}dm =8,7dm ;     4dm, 32mm = 4 frac {32}{100}dm =4,32dm ;     73mm =  frac {73}{100}dm = 0,73 mm .

Bài 3 trang 44 SGK Toán 5

a  5km, 302m=  5frac {302}{1000} km = 5,302km ; b  5km, 75m=  5frac {75}{1000} km = 5,075km; c   302m =  frac {302}{1000} km = 0,302km .

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Viết các số đo dưới dạng số thập phân - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!