Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 7 (Ôn tập: So sánh hai phân số - tiếp theo) SGK Toán 5

a  dfrac{3}{5} < 1                              dfrac{2}{2} = 1      dfrac{9}{4} > 1                             1 >  dfrac{7}{8}. bPhân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn 1.    Phân số có tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó bé hơn 1.    Phân số có tử số bằng mẫu số thì phâ

Bài 2 trang 7 (Ôn tập: So sánh hai phân số - tiếp theo) SGK Toán 5

a  dfrac{2}{5}  > dfrac{2}{7}; dfrac{5}{9}  < dfrac{5}{6}; dfrac{11}{2}  > dfrac{11}{3}. b Trong hai phân số có cùng tử số: Phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn.  Phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn. Nếu mẫu số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nh

Bài 3 trang 7 SGK Toán 5

Quy đồng mẫu số hai phân số rồi so sánh hai phân số sau khi quy đồng.  Quy đồng tử số hai phân số rồi so sánh hai phân số sau khi quy đồng. So sánh hai phân số với 1. LỜI GIẢI CHI TIẾT a frac{3}{4} = frac{21}{28} ;              frac{5}{7}  = frac{20}{28}   Mà frac{21}{28} > frac{20}{28

Bài 4 trang 7 SGK Toán 5

Quy đồng mẫu số hai phân số  frac{1}{3} và  frac{2}{5}  rồi so sánh hai phân số sau khi quy đồng. LỜI GIẢI CHI TIẾT Quy đồng mẫu số ta có:  frac{1}{3}={{1 times 5} over {3 times 5}}=frac{5}{15};  frac{2}{5}={{2 times 3} over {5 times 3}}=frac{6}{15} Vì  frac{6}{15}>frac{5}{15}

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!