Luyện tập trang 45 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 45 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 45 SGK Toán 5

a  35m ; 23cm = 35{{23} over {100}}m = 35,23m; b 51dm ; 3cm =51{3 over {10}}dm= 51,3dm; c  14m ; 7cm =14{7 over {100}}m= 14,07m.

Bài 2 trang 45 SGK Toán 5

315cm = 300cm + 15cm = 3m;15cm=3{{15} over {100}}m=3,15m; 234cm = 200cm + 34cm = 2m ;34cm =2{{34} over {100}}m=2,34m; 506cm = 500cm + 6cm = 5m,6cm =5{6 over {100}}m=5,06m; 34dm = {{34} over {10}}m=3,4m.

Bài 3 trang 45 SGK Toán 5

a 3km ;245m= 3 frac {245}{1000} km = 3,245km; b  5km; 34m= 5 frac {34}{1000} km = 5,034km; c  307m= frac {307}{1000} km = 0,307km.

Bài 4 trang 45 SGK Toán 5

a 12,44m =12 frac {44}{100}m= 12m ;44cm; b 7,4dm =7 frac {4}{10}dm= 7dm ;4cm; c 3,45km=3,450km = 3frac {450}{1000}km = 3km; 450m = 3450m; d 34,3km=34,300km = 34frac {300}{1000}km = 34km;300m = 34 300m.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 45 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!