Đăng ký

Bài 1 trang 44 SGK Toán 5

Đề bài

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m 6dm = ....m;                              b) 2dm 2cm = ...dm

c) 3cm 7cm =...m                                d) 23m 13cm = ...m

Hướng dẫn giải

a) \(8m\, 6dm = 8 \frac {6}{10}m =8,6m \);             

b) \(2dm \,2cm =2 \frac {2}{10}= 2,2dm\);

c) \( 3m\, 7cm =3 \frac {7}{100}=3,07m\);             

d) \(23m \, 13cm = 23 \frac {13}{100}=23,13m\).

shoppe