Đăng ký

Bài 4 trang 45 SGK Toán 5

Đề bài

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) \(12,44m =...m...cm\);                         b) \(7,4dm =...dm...cm\);

c) \(3,45km =...m\);                                d) \(34,3km=...m\).

Hướng dẫn giải

a) \(12,44m =12 \frac {44}{100}m= 12m \;44cm\);

b) \(7,4dm =7 \frac {4}{10}dm= 7dm \;4cm\);

c) \(3,45km=3,450km = 3\frac {450}{1000}km\)\( = 3km\; 450m = 3450m\);

d) \(34,3km=34,300km = 34\frac {300}{1000}km\)\( = 34km\;300m = 34 300m\).

shoppe