Bài 2. Cực trị của hàm số - Toán lớp 12

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 2. Cực trị của hàm số được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 18 SGK Giải tích 12

Quy tắc 1 tìm cực trị của hàm số: Bước 1: Tìm tập xác định. Bước 2: Tính f'left x right. Tìm các điểm mà tại đó f'left x right bằng 0 hoặc f'left x right không xác định. Bước 3: Lập bảng biến thiên. Bước 4: Từ bảng biến thiên suy ra các điểm cực trị. LỜI GIẢI CHI TIẾT a Tập xác định: D

Bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12

Quy tắc II tìm cực trị của hàm số. Bước 1: Tìm tập xác định. Bước 2: Tính f'left x right. Giải phương trình f'left x right =0 và kí hiệu  là các nghiệm của nó. Bước 3: Tính f''left x right và f''left {{xi}} right. Bước 4: Dựa vào dấu của f''left {{xi}} right suy ra tính chất cực

Bài 3 trang 18 SGK Giải tích 12

Để chứng minh hàm số không có đạo hàm tại điểm x=0 ta sử dụng cách tính đạo hàm tại một điểm bằng định nghĩa: f'left {{x0}} right = mathop {lim }limits{x to {x0}} frac{{fleft x right fleft {{x0}} right}}{{x {x0}}} nếu tồn tại giới hạn. Để chứng minh hàm số đạt cực tiểu tại x=0 t

Bài 4 trang 18 SGK Giải tích 12

Hàm đa thức bậc ba có 1 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu khi và chỉ khi phương trình y'=0 có 2 nghiệm phân biệt. LỜI GIẢI CHI TIẾT TXĐ: D = R. y'{rm{ }} = {rm{ }}3{x^2}{rm{ }}2mx{rm{ }}{rm{ }}2{rm{ }},Delta ' = {rm{ }}{m^{2}} + {rm{ }}6{rm{ }} > {rm{ }}0 ,,forall x in R nên phương

Bài 5 trang 18 SGK Giải tích 12

Xét hai trường hợp a=0 và a ne 0. TH1: a=0, hàm số là hàm bậc nhất, luôn đồng biến hoặc nghịch biến trên R phụ thuộc vào hệ số a. TH2: a ne 0, hàm số là hàm đa thức bậc ba. Điều kiện để hàm đa thức bậc ba có các điểm cực trị tương đương với điều kiện hàm đa thức bậc ba có 2 điểm cực trị là

Bài 6 trang 18 SGK Giải tích 12

Sử dụng điều kiện cần để x0 được gọi la điểm cực trị của hàm số y=fleftxright: f'left{x0}right=0Rightarrow các giá trị của m. Với các giá trị của m vừa tìm được, thay vào hàm số ban đầu, sử dụng quy tắc I tìm cực trị của hàm số để tìm các điểm cực trị cua hàm số và đối chiếu với giả t

Câu hỏi 1 trang 12 SGK Giải tích 12

a Tại x = 0 hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1. Xét dấu đạo hàm: b  Tại x = 1 hàm số có giá trị lớn nhất bằng {4 over 3} Tại x = 3 hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 0. Xét dấu đạo hàm:

Câu hỏi 2 trang 14 SGK Giải tích 12

Với Δx > 0 Ta có    {lim {Delta x to 0}}{{f{x0} + Delta x ,f{x0}} over {Delta x}} = 0 = f'{x0}^ +  Với Δx < 0 Ta có {lim {Delta x to 0}}{{f{x0} + Delta x ,f{x0}} over {Delta x}} = 0 = f'{x0}^

Câu hỏi 3 trang 14 SGK Giải tích 12

a Hàm số y = 2x + 1 không có cực trị. Hàm số y = {{x{{x 3}^2}} over 3} đạt cực đại tại x = 1 và đạt cực tiểu tại x = 3. b Nếu hàm số có cực trị thì dấu của đạo hàm bên trái và bên phải điểm cực trị sẽ khác nhau.

Câu hỏi 4 trang 16 SGK Giải tích 12

y = ,|x|, = left{ matrix{ x;,,x ge 0 hfill cr x;,,x < 0 hfill cr} right. Khi đó: y' = left{ matrix{ 1;,,x ge 0 hfill cr 1;,,x < 0 hfill cr} right. Ta có: {lim {x to {0^ + }}}y' = 1, ne  1 = {lim {x to {0^ }}}y' Vậy không tồn tại đạo hàm của hàm số tại x =

Câu hỏi 5 trang 16 SGK Giải tích 12

1. TXĐ: D = R 2. f’x = 3x2 – 3. Cho f’x = 0 ⇔ x = 1 hoặc x = 1. 3. Ta có bảng biến thiên: Hàm số đạt cực đại tại x = 1 và giá trị cực đại là 2 Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1 và giá trị cực tiểu là 2.      

Cực trị của hàm số - Tổng hợp lý thuyết không nên bỏ qua

KIẾN THỨC CẦN NHỚ VỀ CỰC TRỊ  I. CỰC TRỊ HÀM SỐ 1. CỰC TRỊ LÀ GÌ? Giả sử hàm số f xác định và liên tục trên khoảng a; b và điểm xo in a; b. a Nếu fx < fxo với mọi x in a; b  begin{Bmatrix} xo end{Bmatrix} thì xo là một điểm cực đại của hàm số.  Khi đó fxo được gọi là giá trị cực

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 2. Cực trị của hàm số - Toán lớp 12 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!