Đăng ký

Câu hỏi 1 trang 12 SGK Giải tích 12

Đề bài

Dựa vào đồ thị (H.7, H.8), hãy chỉ ra các điểm tại đó mỗi hàm số sau có giá trị lớn nhất (nhỏ nhất):

a) y = -x2 + 1 trong khoảng (-∞; +∞);

 

b) \(y = {{x{{(x + 3)}^2}} \over 3}\) trong các khoảng \(({1 \over 2};\,{3 \over 2})\, \cup \,({3 \over 2};\,4)\)

Hướng dẫn giải

a) Tại x = 0 hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1.

Xét dấu đạo hàm:

b) 

Tại x = 1 hàm số có giá trị lớn nhất bằng \({4 \over 3}\)

Tại x = 3 hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 0.

Xét dấu đạo hàm: