Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 25 Toán 6 Tập 2

Đề bài

Cộng các phân số sau:

\(a)\,\,{3 \over 8} + {5 \over 8}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,b)\,\,{1 \over 7} + {{ - 4} \over 7}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,c)\,\,{6 \over {18}} + {{ - 14} \over {21}}\)

Hướng dẫn giải

\(\eqalign{& a)\,\,{3 \over 8} + {5 \over 8} = {{3 + 5} \over 8} = {8 \over 8} = 1  \cr & b)\,\,{1 \over 7} + {{ - 4} \over 7} = {{1 + ( - 4)} \over 7}\, = {{ - 3} \over 7}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,  \cr & c)\,\,{6 \over {18}} + {{ - 14} \over {21}} = {{6:6} \over {18:6}} + {{ - 14:7} \over {21:7}} = {1 \over 3} + {{ - 2} \over 3} = {{1 + ( - 2)} \over 3} = {{ - 1} \over 3} \cr} \)

shoppe