Đăng ký

Giải bài 43 trang 26 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn phân số:

Hướng dẫn giải

Giải:

a) \(\dfrac{7}{21}+\dfrac{9}{-36}=\dfrac{7}{21}+\dfrac{-9}{36}=\dfrac{1}{3}+\dfrac{-1}{4}=\dfrac{4}{12}+\dfrac{-3}{12}=\dfrac{4+(-3)}{12}=\dfrac{1}{12};\)

b) \(\dfrac{-12}{18}+\dfrac{-21}{35}=\dfrac{-2}{3}+\dfrac{-3}{5}=\dfrac{-10}{15}+\dfrac{-9}{15}=\dfrac{-19}{15}\);

c) \(\dfrac{-3}{21}+\dfrac{6}{42}=\dfrac{-1}{7}+\dfrac{1}{7}=0;\)

d) \(-\dfrac{18}{24}+\dfrac{15}{-21}=-\dfrac{3}{4}+\dfrac{5}{-7}=\dfrac{-21}{28}+\dfrac{-20}{28}=\dfrac{-41}{28}.\)

shoppe