Đăng ký

Bài 45 trang 26 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Tìm x, biết:

a) \(x=\frac{-1}{2}+\frac{3}{4};\)                      b) \(\frac{x}{5}=\frac{5}{6}+\frac{-19}{30}\).

Hướng dẫn giải

a) \(x=\frac{-1}{2}+\frac{3}{4};\)    

\(x = \frac{{ - 1}}{2} + \frac{3}{4} = \frac{{ - 2}}{4} + \frac{3}{4} = \frac{{ - 2 + 3}}{4} = \frac{1}{4}\)

b) \(\frac{x}{5}=\frac{5}{6}+\frac{-19}{30}\)

\(\begin{array}{l}
\frac{x}{5} = \frac{5}{6} + \frac{{ - 19}}{{30}}\\
\frac{x}{5} = \frac{{25}}{{30}} + \frac{{ - 19}}{{30}}\\
\frac{x}{5} = \frac{6}{{30}} = \frac{1}{5}\\
x = 1
\end{array}\)

ĐS. a) \(x=\frac{1}{4};\)                     b) x = 1.

shoppe