Đăng ký

Giải bài 45 trang 26 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Tìm x, biết:

\(a) x=\dfrac{-1}{2}+\dfrac{3}{4}\)                 \(b) \dfrac{x}{5}=\dfrac{5}{6}+\dfrac{-19}{30}\)

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Thực hiện phép cộng nhân số rồi từ đó suy ra x.

Giải:

a) \(x=\dfrac{-1}{2}+\dfrac{3}{4}=\dfrac{-2}{4}+\dfrac{3}{4}=\dfrac{-2+3}{4}=\dfrac{1}{4}\)

Vậy \(x=\dfrac{1}{4}\).

b) \(\dfrac{x}{5}=\dfrac{5}{6}+\dfrac{-19}{56}=\dfrac{25}{30}+\dfrac{-19}{30}=\dfrac{25+(-19)}{30}=\dfrac{6}{30}=\dfrac{1}{5}\)

Vậy x = 1.

shoppe