Đăng ký

Bài 42 trang 26 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Cộng các phân số (rút gọn nếu có thể).

a) \(\frac{7}{-25}+\frac{-8}{25}\) ;                            b) \(\frac{1}{6}+\frac{-5}{6}\) ;

c) \(\frac{6}{13}+\frac{-14}{39}\) ;                            d) \(\frac{4}{5}+\frac{4}{-18}\) ;

Hướng dẫn giải

- Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và giữa nguyên mẫu:

Tổng quát: \(\frac{a}{m} + \frac{b}{m} = \frac{{a + b}}{m}\)

- Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số cùng một mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& a)\,\,\,{7 \over { - 25}} + {{ - 8} \over {25}} = {{ - 7} \over {25}} + {{ - 8} \over {25}} = {{\left( { - 7} \right) + \left( { - 8} \right)} \over {25}} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\, = {{ - 15} \over {25}} = {{ - 3} \over 5} \cr} \)

\(\eqalign{
& b)\,\,{1 \over 6} + {{ - 5} \over 6} = {{1 + \left( { - 5} \right)} \over 6} = {{ - 4} \over 6} = {{ - 2} \over 3} \cr
& c)\,\,{6 \over {13}} + {{ - 14} \over {39}} = {{18} \over {39}} + {{ - 14} \over {39}} = {{18 + \left( { - 14} \right)} \over {39}}  \cr 
& \,\,\,\,\,\,\, = {4 \over {39}} \cr
& d)\,\,{4 \over 5} + {4 \over { - 18}} = {4 \over 5} + {{ - 4} \over {18}} = {4 \over 5} + {{ - 2} \over 9}  \cr
& \,\,\,\,\,\,\, = {{36} \over {45}} + {{ - 10} \over {45}}= {{36 + \left( { - 10} \right)} \over {45}} = {{26} \over {45}} \cr} \)

shoppe