Đăng ký

Giải bài 42 trang 26 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Cộng các phân số (rút gọn kết quả nếu có thể):

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Viết phân số có mẫu số âm thành phân số bằng nó có mẫu số dương.

Rút gọn các phân số chưa tối giản.

Quy đồng mẫu các phân số nếu chua có cùng mẫu.

Cộng hai phân số cùng mẫu theo quy tắc: \(\dfrac{a}{m}+\dfrac{b}{m}=\dfrac{a+b}{m}\)

Rút gọn kết quả nếu có thể.

Giải:

a) \(\dfrac{-7}{25}+\dfrac{-8}{25}=\dfrac{-7+(-8)}{25}=\dfrac{-15}{25}=\dfrac{-3}{5};\)

b) \(\dfrac{1}{6}+\dfrac{-5}{6}=\dfrac{1+(-5)}{6}=\dfrac{-4}{6}=\dfrac{-2}{3};\)

c) \(\dfrac{6}{13}+\dfrac{-14}{39}=\dfrac{18}{39}+\dfrac{-14}{39}=\dfrac{18+(-14)}{39}=\dfrac{4}{39};\)

d) \(\dfrac{4}{5}+\dfrac{4}{-18}=\dfrac{4}{5}+\dfrac{-4}{18}=\dfrac{72}{90}+\dfrac{-20}{90}=\dfrac{72+(-90)}{90}=\dfrac{52}{90}=\dfrac{26}{45}.\)