Đăng ký

Tìm số hạt nhân còn lại

+) Số hạt nhân còn lại sau thời gian phóng xạ t,  \(N_0\) số hạt nhân ban đầu được tính theo công thức sau:

                \(N=N_0 e^{-\lambda t}=N_02^{-\dfrac {t}{T}}\)

+) Khối lượng còn lại sau thời gian phóng xạ t:

                \(m=m_0e^{\lambda t}=m_02^{-\dfrac{t}{T}}\)                   \(\lambda=\dfrac{ln2}{T}\): hằng số phóng xạ