Đăng ký

Công thức tính động năng tương đối

Công thức động năng tương đối như sau:

         \(W_đ=E-E_0=m_0c^2\left ( \dfrac{1}{\sqrt{1-\left ( \dfrac{v}{c} \right )^2}}-1\right )\)