Đăng ký

Công thức bảo toàn trong phản ứng hạt nhân

          \(_{Z_1}^{A_1}{X_1}+_{Z_2}^{A_2}{X_2} \rightarrow _{Z_3}^{A_3}{X_3}+_{Z_4}^{A_4}{X_4}\)

+) Với hạt nhân  \(X_2\) đứng yên:

      - Bảo toàn diện tích:   \(Z_1+Z_2=Z_3+Z_4\)

      - Bảo toàn số nuclôn:  \(A_1+A_2=A_3+A_4\)

      - Bảo toàn động lượng:  \(\vec p_1=\vec p_3+\vec p_4( \vec p=m \vec v)\)   

              Chú ý:  hạt nhân đứng yên có  \(\vec p=0\)

      - Bảo toàn năng lượng toàn phần:   \(k_1+\Delta E=k_3+k_4\)

              Với   \(\left\{\begin{matrix}\Delta E=(m_1+m_2-m_3-m_4)c^2\\ \Delta E=(\Delta m_3+\Delta m_4-\Delta m_1-\Delta m_2)c^2\\ \Delta E=A_3 \varepsilon_3+A_4 \varepsilon_4-A_1 \varepsilon_1-A_2 \varepsilon_2\end{matrix}\right.\)

              Chú ý:  \(\Delta E>0\): phản ứng tỏa năng

                            \(\Delta E<0\): phản ứng thu năng