Đăng ký

Công thức tính phản ứng tỏa, thu năng lượng

+)  \(m < m_o : \) phản ứng tỏa năng lượng

           \(E=(m_0-m)c^2\)

+)  \(m>m_0\): phản ứng thu năng lượng;  \(E_s\): năng lượng cần cung cấp

           \(E=(m_0-m)c^2+E_s\)