Đăng ký

Công thức tính năng lượng hạt nhân

Công thức tính năng lượng hạt nhân: 

          \(E=mc^2=\dfrac{m_0c^2}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}\)