Đăng ký

Công thức liên quan phản ứng hạt nhân

Phản ứng hạt nhân:

        \(_{Z_1}^{A_1}{A}+_{Z_2}^{A_2}{B} \rightarrow _{Z_3}^{A_3}{C}+_{Z_4}^{A_4}\textrm{D}\)

        \(A_1+A_2=A_3+A_4\)

        \(Z_1+Z_2=Z_3+Z_4\)

        \(m_0=m_A+m_B\)

        \(m=m_C+m_D\)