Đăng ký

Công thức tính co thời gian

Co thời gian được tính theo công thức sau: 

            \(\Delta t=\dfrac{\Delta t_0}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}\)