Đăng ký

Đơn vị khối lượng nguyên tử

Ta có đơn vị khối lượng nguyên tử như sau:

         \(1u=1,66.10^{-27}kg=931,5MeV/c^2\)

         \(1 Mev=1,6.10^{-13}J\)