Đăng ký

Công thức tính độ hút khối, năng lượng

+) Độ hút khối có công thức như sau:

         \(\Delta m=m_0-m=\left [ Z_{m_p}+(A-Z)m_n \right ]-m\)

     \(m_0\): tổng khối lượng các hạt nuclôn

     \(m\): khối lượng hạt nhân

     \(m_p\): khối lượng notron

+) Năng lượng liên kết:     \(W_{lk}=\Delta mc^2\)

+) Năng lượng liên kết riêng:   \(\varepsilon=\dfrac{W_{lk}}{A}\)

Ý nghĩa: Đặc trưng cho tính bền vững. NLLK riêng càng lớn thì càng bền vững, số khối nằm trong khoảng 50 đến 70 thì hạt nhân bền vững nhất.