Đăng ký

Tìm số hạt nhân bị phân rã

+) Sô hạt nhân bị phân rã sau thời gian phóng xạ t được tính theo công thức sau:

            \(\Delta N=N_0(1-e^{-\lambda t})=N_0\left ( 1-2^{-\dfrac{t}{T}}\right )\)

+) Khối lượng bị phân rã sau thời gian phóng xạ t được tính theo công thức sau:

            \(\Delta m=m_0(1-e^{\lambda t})=m_0\left (1-2^{- \dfrac{t}{T}} \right )\)