Đăng ký

Cấu tạo hạt nhân nguyên tử, công thức tính số khối

Cấu tạo hạt nhân nguyên tử gồm: \(Z\): nguyên tử số (số proton trong hạt nhân);  \(N\): số notron trong hạt nhân;  \(A\): số khối)

               \(_{Z}^A{}\textrm{X}\)

         \(A=N+Z\)