Đăng ký

Ký hiệu hạt nhân

Ký hiệu hạt nhân:     \(_{Z}^{A}\textrm{X}\)

     \(A\): số khối (nuclon)

     \(Z\): nguyên tử khối